Fundats for H.P Hanssens Mindefond


§ 1.


Fondens navn er H.P. Hanssens Mindefond.

      

§ 2. 

 

Fonden er en selvejende institution, hvis hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopælskommune.

 

§ 3.

 

Fondens formål er, i overensstemmelse med H.P. Hanssens livsgerning at styrke danskheden ved vor sydgrænse, ved at yde støtte til påtrængende opgaver, der ligger udenfor bestående foreningers rammer eller økonomiske evner.


§ 4.

 

Fondens kapital er tilvejebragt ved en landsindsamling i H.P. Hanssens dødsår 1936, og består af den kapital på ca. 1 mill. kr., der således er indsamlet, og de midler, der senere er tilgået eller måtte tilgå fonden.

 

Normalt kan der kun disponeres over renterne af fondens aktiver. Disposition over en del af årets overskud kan efter bestyrelsens bestemmelser udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue.

 

Under ganske særlige omstændigheder og når 4/5 af bestyrelsens medlemmer skønner, at der til opfyldelse af fondens formål bør ydes en kapitalindsats af usædvanlig karakter, kan der med civilretsdirektoratets samtykke gøres indgreb i hovedstolen, dog således, at denne ikke derved på noget tidspunkt bringes ned under 3/4 af det højeste beløb, den har været oppe på. Såfremt der gøres brug af denne bestemmelse, skal mindst 1/4 af fondens årlige renteindtægter tillægges hovedstolen, indtil denne på ny er bragt op på sin tidligere størrelse.

 

Fondens midler skal være anbragt efter de regler, der er fastsat af justitsministeriet om anbringelse af fondens midler. Fondens midler kan forblive anbragt i en form, i hvilke de er skænket eller udlagt på skifte.

 

§ 5.

 

Fonden ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer. Sønderjysk Skoleforening, Sprogforeningen, Grænseforeningen og Landeværnet vælger hver et medlem.

 

Fondens bestyrelse vælger 11 medlemmer, der fortrinsvis skal være bosiddende i de sønderjyske landsdele.

 

Valg til bestyrelse gælder for 6 år. Genvalg kan finde sted.

 

Valg foretages af de samme organer, som har udpeget de fratrædende, hvilket også sker i tilfælde af dødsfald eller et medlems udtræden af bestyrelsen.

 

Bestyrelsesmedlemmerne skal opfylde de i fondsloven fastsatte krav for medlemskab af fondsbestyrelser.                                             

 

§ 6.

   

Bestyrelsen træffer indenfor de i denne fundats og fondsloven afstukne rammer alle afgørelser med hensyn til disposition over fondens midler.

 

Fondens bestyrelse vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer, samt yderligere af sin midte 2 medlemmer, som tilsammen danner forretningsudvalg, der

 

1)    drager omsorg for betryggende anbringelse af fondens disponible midler, og for at de i fonden tilhørende pengeeffekter sikres i overensstemmelse med reglerne i § 4, sidste stk.,                                                

                                               

      2)   påser fundatsens overholdelse.

 

Fonden tegnes- herunder ved dispositioner over konti i bank eller sparekasse - af formanden i forening med kassereren, eller, såfremt en af disse er foaf formanden eller kassereren i forening med næstformanden.

 

I tilfælde, hvor hurtig behandling er påkrævet, er forretningsudvalget bemyndiget til, hvis indbyrdes enighed opnås, i årets løb at træffe bindende dispositioner angående    fundatsmæssig anvendelse af indtil halvdelen af fondens budgetterede renteindtægter for det pågældende år eller under forudsætning af bestyrelsesbeslutning - over yderligere disponible beløb.

 

§ 7.


    For fondens kapital, dens indtægter og udgifter, skal kassereren udarbejde årligt regnskab.

 

    Fondens regnskaber revideres af en på bestyrelsesmødet valgt statsautoriseret revisor.   


§ 8.

 

Årsregnskabets forelæggelse samt udarbejdelse af det i § 6 nævnte budget, og de i samme § anførte valg sker på et bestyrelsesmøde, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned, og hvortil formanden indkalder med mindst 8 dages varsel.

 

Bestyrelsens formand kan til enhver tid indkalde bestyrelsen til møde og er pligtig hertil, når dette kræves af 5 medlemmer af fondens bestyrelse. Indkaldelse sker som regel med          mindst 8 dages varsel ved almindeligt brev, der indeholder angivelse af dagsorden, men skal i påtrængende tilfælde kunne ske med kortere varsel. For at en bestyrelsesbeslutning kan have gyldighed, må mindst 2/3 af medlemmerne være til stede. 

 

Om forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres referat, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning,   har ret til at få sin mening tilført referatet. Bestyrelsen skal sørge for , at referatet opbevares forsvarligt.

 

§ 9.

 

Understøttelserne kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning, ej heller for arrest, eksekution eller anden retsforfølgning. Understøttelser til enkeltpersoner tilkommer endvidere disse som særeje.

 

§ 10.

 

 Spørgsmål om adgang til nydelse af fonden kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres af bestyrelsen.

 

§ 11.

 

Ændring af fundatsens bestemmelser kan kun ske, når 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer derfor, og såfremt ændringer vedrører fondens formål, kun ved bestyrelsens   enstemmige vedtagelse.Der vil endvidere være at søge civilretsdirektoratets godkendelse af ændringer i fundatsen, medmindre ændringerne ifølge regler fastsat af justitsministeriet kan vedtages af bestyrelsen alene.

 

Nærværende fundats træder i stedet for Mindefondens kgl. stadfæstede fundats af 19.juni 1957.